INFOLINIA | 664 309 130

Rozwód z pełnomocnikiem

Pełnomocnikiem procesowym w sprawach o rozwód może być adwokat lub radca prawny. Pełnomocnik sporządzi pozew rozwodowy i wniesie go w imieniu klienta do właściwego miejscowo Sądu Okręgowego, a następnie będzie go reprezentował przed sądem.

Kosztów korzystania z usług profesjonalnego pełnomocnika procesowego, adwokata lub radcy prawnego, nie można jednoznacznie ustalić, ponieważ cennik zależy od konkretnego pełnomocnika i stopnia skomplikowania sprawy.

Zasadniczo koszt rozwodu bez orzekania o winie, będzie niższy niż, gdy powód wniesie pozew o rozwód z orzeczeniem o winie współmałżonka.

Koszty adwokata w sprawie o rozwód

Koszty pełnomocnictwa procesowego udzielonego adwokatowi lub radcy prawnemu są uzależnione od

 • Miasta, w którym pełnomocnik ma swoją siedzibę.

  Im większe miasto tym wyższe wynagrodzenia pełnomocnika.

 • Prestiżu pełnomocnika.

  Im bardziej znany adwokat tym wyższą stawkę godzinową podaje.

 • Ilości rozpraw sądowych.

  W sytuacji, gdy rozwód zostanie orzeczony na pierwszej bądź drugiej rozprawie, a pełnomocnik występował w sądzie tylko dwa razy to jego honorarium będzie niższe niż w przypadku, gdy proces ciągnął się przez dłuższy czas i prawnik musiał pojawiać się w sądzie kilka czy kilkanaście razy.

Rozporządzenia regulujące wysokość opłaty z tytułu zastępstwa procesowego określają minimalną stawkę za czynności adwokackie bądź radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości. Stawka minimalna wynosi w sprawie o rozwód – 720 zł.

Zlecenie sprawy rozwodowej prawnikowi łączy się najczęściej z wydatkiem od około 2500 złotych. Współpracujemy z pełnomocnikami w ramach stałych umów i dzięki temu mogliśmy wynegocjować korzystne stawki za wynagrodzenie.

Gwarantujemy rozwód z pełnomocnikiem w jednolitej cenie na ternie całej Polski.

eRozwód z pełnomocnikiem procesowym - adwokatem lub radcą prawnym

 

eRozwód z pełnomocnikiem procesowym

Usługa „eRozwód z pełnomocnikiem” - cena brutto, nie zawiera kosztów sądowych, kosztów mediacji i opłat kancelaryjnych, a także wydatków biurowych.

Cena obejmuje sporządzenie pozwu o rozwód bez orzekania o winie przez doświadczonego prawnika oraz reprezentację strony wskazanej w formularzu jako powódka/powód przez pełnomocnika procesowego na pierwszej rozprawie. Obecność na drugiej i kolejnych rozprawach jest związana z koniecznością udzielenia dalszego pełnomocnictwa i uzgodnienia wynagrodzenia dla pełnomocnika procesowego wg jego stawek. Podobnie sytuacja będzie wyglądała, gdy strona przeciwna będzie żądała orzeczenia winy lub oddalenia powództwa, wówczas należy udzielić pełnomocnictwa i uzgodnić koszty reprezentacji na nowo.

 

 1. Zastanów się, czy chcesz wnieść pozew samodzielnie czy skorzystać z pomocy naszego pełnomocnika procesowego.
 2. Wypełnij formularz i opłać usługę.
 3. Doświadczony prawnik skontaktuje się z tobą, sporządzi twój pozew rozwodowy i będzie reprezentował cię przed sądem.

Rozwód z adwokatem - stawki minimalne

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu reguluje następująco stawki z zakresu spraw rozwodowych.

Stawki minimalne wynoszą w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego o:

 • rozwód i unieważnienie małżeństwa - 720 zł;
 • stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa - 720 zł;
 • przysposobienie - 360 zł;
 • pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej oraz odebranie dziecka - 240 zł;
 • ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania dziecka oraz rozwiązanie przysposobienia - 480 zł;
 • rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny lub co do zarządu majątkiem wspólnym - 480 zł;
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami - 720 zł;
 • podział majątku wspólnego między małżonkami - stawkę obliczoną na podstawie § 2 od wartości udziału, a w przypadku zgodnego wniosku małżonków - 50% tej stawki;
 • alimenty, nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka - 120 zł.

Stawka minimalna przewidziana w sprawach o rozwód i unieważnienie małżeństwa obejmuje również wynagrodzenie od roszczeń majątkowych dochodzonych łącznie, z wyjątkiem roszczeń przewidzianych w art. 58 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, od których pobiera się jako wynagrodzenie równowartość stawki minimalnej w sprawach o rozwód i unieważnienie małżeństwa.

Stawka minimalna przewidziana w sprawach o ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, unieważnienie uznania dziecka oraz rozwiązanie przysposobienia obejmuje w sprawach o ustalenie ojcostwa również roszczenia majątkowe strony powodowej.

Opłaty w sprawach o alimenty, nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka ustala się od wartości przedmiotu sprawy, jeżeli obowiązek zwrotu kosztów obciąża osobę zobowiązaną do alimentów lub małżonka, którego wynagrodzenie za pracę ma być wypłacone do rąk drugiego współmałżonka.