INFOLINIA | 664 309 130
Baza porad

Odpowiedzi na Twoje pytania

Regulacje prawne

Małżeństwo może zostać rozwiązane poprzez rozwód, jeżeli strony wykażą przed sądem zaistnienie przesłanek pozytywnych, oraz brak istnienia okoliczności uniemożliwiających orzeczenie rozwodu tzw. przesłanek negatywnych. Art. 56 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (KRO) reguluje zarówno przesłanki pozytywne jak i negatywne.

Podstawową przesłanką pozytywną rozwodu jest wystąpienie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. W tym celu sąd bada, czy istnieje między małżonkami więź uczuciowa, fizyczna i majątkowa, a jeżeli nie istnieje, to od jak dawna. W sytuacji, gdy przesłanka nie jest spełniona, sąd nie może orzec rozwodu.

Zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego

Rozkład pożycia małżeńskiego jest zupełny, jeśli ustały między małżonkami wszelkie więzy emocjonalne, fizyczne i gospodarcze.

 1. więź emocjonalna/uczuciowa - wzajemne uczucia miłości i przywiązania,
  • więź emocjonalna ustanie już w momencie wygaśnięcia uczucia po stronie jednego z małżonków;
 2. więź fizyczna - pożycie seksualne,
  • więź fizyczna może ustać także w przypadku, gdy z naturalnych przyczyn dojdzie do zerwania pożycia fizycznego, na przykład z powodu choroby małżonka;
 3. więź gospodarcza - wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego
  • wspólne zakupy, wspólne przyrządzanie posiłków, wspólne sprzątanie mieszkania,
  • zamieszkiwanie w jednym lokalu mieszkalnym nie przekreśla ustania więzi gospodarczej, gdy wspólne zamieszkanie jest wynikiem sytuacji ekonomicznej małżonków (np. żadne z nich nie ma możliwości zamieszkania gdzie indziej) i spełnione są pozostałe przesłanki uzyskania rozwodu, a małżonkowie faktycznie żyją oddzielnie tzn. zamieszkują różne pokoje w jednym lokalu mieszkalnym, nie współdzielą posiłków, nie robią wspólnych zakupów.

Współżycie pomiędzy małżonkami musi ustać na poziomie wszystkich 3 powyżej wymienionych więzi. Przy czym nie ma znaczenia, z jakich przyczyn nastąpił rozpad pożycia.

W celu orzeczenia rozwodu niezbędne jest aby rozkład pożycia małżeńskiego miał charakter trwały. Oznacza to, że małżonkowie nie podejmą już wspólnego pożycia. Z reguły wymagane jest, aby rozkład pożycia trwał już od dłuższego czasu, czyli powinien nastąpić co najmniej na kilka miesięcy przed wniesieniem pozwu rozwodowego. Jeżeli okres między ustaniem więzi a wszczęciem procesu rozwodowego będzie zbyt krótki (np 1-miesięczny) sąd może uznać, iż upłynęło zbyt mało czasu by stwierdzić, iż rozkład więzi małżeńskich ma charakter trwały.

Przesłanki wykluczające orzeczenie rozwodu (przesłanki negatywne)

Pomimo zaistnienia między małżonkami zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego, rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli:

 1. wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków, np. rozwód mógłby spowodować niekorzystne zmiany w psychice dzieci;
 2. rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego;
 3. orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, np. w sytuacji, gdy jeden z małżonków jest ciężko chory i nie ma kto się nim zaopiekować.

Jeżeli strony udowodnią, iż nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego oraz że nie występuje żadna z przesłanek negatywnych sąd może orzec rozwód.

Żądanie rozwodu

Z żądaniem rozwodu może wystąpić każdy z małżonków. Sąd może orzec rozwód jedynie po przeprowadzeniu procesu. Pozew o rozwód może zostać wniesiony samodzielnie bądź z pomocą profesjonalnego pełnomocnika procesowego.

W celu złożenia pozwu o rozwód należy ustalić sąd właściwy do rozpatrzenia żądania o rozwiązanie małżeństwa. Pozew rozwodowy należy wnieść do sądu okręgowego właściwego ze względu na ostatnie wspólne zamieszkanie małżonków, jeżeli choć jedno z nich nadal tam miesz­ka­ lub zwykle przebywa. Jeżeli natomiast każdy z małżonków mieszka w innym miejscu, wówczas właściwy będzie sąd okręgowy miejsca zamieszkania strony pozwanej - czyli osoby, przeciwko której współmałżonek wystąpił z pozwem rozwodowym. Gdyby nie udało się ustalić miejsca zamieszkania strony pozwanej, wtedy właściwy jest sąd okręgowy miejsca zamieszkania powoda - czyli osoby, która wystąpiła z pozwem rozwodowym.   

Czego można żądać w pozwie rozwodowym?

Orzekając rozwód sąd, na podstawie całokształtu ustalonych w trakcie rozprawy okoliczności, a także uwzględniając żądania zawarte w pozwie rozwodowym orzeka o:

 1. Czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego (z urzędu).
  • Na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. Skutki są wówczas takie, jakby żaden z małżonków winy nie ponosił.
 2. Władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków oraz o kontaktach rodziców z dzieckiem ( z urzędu).
 3. Alimentach na dziecko - w jakiej wysokości każdy z małżonków jest zobowiązany do ponoszenia kosztów związanych z utrzymaniem i wychowaniem dziecka (z urzędu).
 4. Alimentach na byłego współmałżonka (na wniosek) –  żądanie jest ściśle związana z kwestią winy za rozkład pożycia małżeńskiego.
  • Żądanie należy zamieścić w pozwie rozwodowym lub złożyć sądowi odpowiedni wniosek na rozprawie w obecności drugiego małżonka lub pismo, którego odpis należy doręczyć drugiemu małżonkowi.
 5. Podziale majątku wspólnego małżonków (na wniosek).
  • Sąd dokona podziału, jeżeli jego przeprowadzenie nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu rozwodowym.
 6. Sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania przez okres, kiedy będą oboje w nim mieszkać po rozwodzie ( z urzędu).

W celu zbadania okoliczności które doprowadziły do rozkładu pożycia, sąd obligatoryjnie przeprowadza dowód z przesłuchania stron (małżonków).

Małżeństwo ustaje dopiero z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, a nie z chwilą wydania orzeczenia przez sąd. W wyniku wydania przez sąd wyroku stwierdzającego rozwód ustaje między dotychczasowymi współmałżonkami wspólność majątkowa. W razie śmierci jednego z małżonków postępowanie w sprawie o rozwód zostanie umorzone.

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Osoba rozwiedziona, która wyniku zawarcia małżeństwa zmieniła swoje nazwisko, może powrócić do swego poprzedniego nazwiska, jeżeli w ciągu 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego złożyły osobiście stosowne oświadczenie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego.

Separacja

Alternatywą do rozwodu może w niektórych przypadkach być separacja prawna. O separację może wystąpić każdy z małżonków, jeśli nastąpił zupełny rozkład pożycia. Przy orzekaniu o separacji rozkład pożycia nie musi być jednak trwały jak przy rozwodzie. Nie jest ona jednak dopuszczalna, gdy miałoby na tym ucierpieć dobro małoletnich dzieci lub, gdy z innych względów byłoby to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Od pozwu o separację płaci się 600 zł opłaty stałej; jeśli chcą jej zgodnie oboje małżonkowie - tylko 100 zł.

Poznaj zalety i etapy eRozwodu

Sprawdź jak możemy Ci pomóc