INFOLINIA | 664 309 130
Baza porad

Odpowiedzi na Twoje pytania

Droga postępowania rozwodowego

ROZWÓD BEZ ORZEKANIA O WINIE

Rozwód bez orzekania - może być orzeczony przez sąd tylko wówczas, gdy oboje małżonkowie wyrażą na to zgodę, a sąd stwierdzi, że między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Potocznie - rozwód za porozumieniem stron.

więcej informacji

Rozwód bez orzekania o winie jest udzielany zazwyczaj bardzo szybko. Wyrok rozwodowy może już zapaść na pierwszej lub drugiej rozprawie sądowej, o ile strony porozumiały się we wszystkich elementach rozwodu np. co do wysokości alimentów czy opieki nad dziećmi.

1

Wniesienie podpisanego pozwu rozwodowego w dwóch egzemplarzach wraz z załącznikami po uiszczeniu opłaty sądowej do sądu właściwego. Wraz z pozwem rozwodowym strona może złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.

Podpis powoda jest niezbędnym elementem pisma procesowego. Podpis strony musi być własnoręczny. Nie można zastąpić go np. wydrukiem komputerowym.

Opłata sądowa w wysokości 600 złotych, może zostać uiszczona poprzez znaczki sądowe lub przelewem. Z dodatkową opłatą sądową związane są - podział majątku lub mieszkania, eksmisja współmałżonka.

Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych składa strona, której nie stać na ich ponoszenie. Strona musi wykazać w złożonym przez siebie wniosku, że nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Do wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych należy dołączyć oświadczenie (formularz urzędowy) obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów. Wniesienie wniosku przedłuża postępowanie rozwodowe.

2

Sąd przesyła:

Powodowi/powódce:

 • zawiadomienie o terminie rozprawy

Stronie pozwanej:

 • zawiadomienie o terminie rozprawy,
 • odpis pozwu,
 • wezwanie do ustosunkowania się do pozwu o rozwód.

Sąd może wezwać do uzupełnienia braków w sytuacji, gdy zadeklarowane dowody nie zostały doręczone.

Czasu oczekiwania na rozprawę rozwodową nie można z góry sprecyzować. Termin rozprawy rozwodowej uzależniony jest wielu okoliczności, w tym ilości spraw rozpoznawanych w sądzie, możliwości kadrowych, jak i miasta, w którym wnoszony jest pozew rozwodowy oraz pory roku.

3

Rozprawa rozwodowa - strony są obowiązkowo słuchane.

Sąd może ograniczyć się do przesłuchania tylko jednej ze stron w wyjątkowych sytuacjach, np. gdy jedna ze stron posiada miejsce stałego pobytu poza granicami kraju, a także w sytuacji, gdy strona nie stawia się na wezwania sądu bądź odmawia złożenia zeznań.

W przypadku rozwodu małżonków ze wspólnymi małoletnimi dziećmi, dowodów nie można ograniczyć tylko do przesłuchania stron na okoliczność rozpadu pożycia małżeńskiego. Małżonkowie są słuchani w kwestiach związanych z dziećmi, bowiem sąd jest zobowiązany rozstrzygnąć o władzy rodzicielskiej, obowiązku alimentacyjnym i kontaktach. W takim przypadku, na okoliczność np. kosztów utrzymania dzieci może być potrzebne przesłuchanie świadków oraz udokumentowanie sytuacji materialnej i bytowej rodziców i dzieci. Sąd zarządza przeprowadzenie wywiadu środowiskowego kuratora. Zakres postępowania dowodowego każdorazowo zależy przy tym w praktyce od aktywności stron i okoliczności sporu.

4

Po zamknięciu rozprawy sąd orzeka o rozwiązaniu
małżeństwa poprzez rozwód
. Rozstrzygnięcie zapada
w formie wyroku i może nastąpić już po pierwszej rozprawie, jeżeli wszystkie kwestie zostały ustalone przez współmałżonków przed rozprawą, a strony zgodnie wypowiedziały się przed sądem.

W procesie o rozwód rozstrzyganych jest także wiele innych kwestii małżonków i ich dzieci. Sąd może też orzec w następujących kwestiach:

 • alimentów na dzieci i drugiego współmałżonka (Jeżeli w czasie trwania procesu o rozwód jedna ze stron wniesie odrębną sprawę o alimenty - sąd rejonowy jej nie rozpatrzy i przekaże do sądu rozpoznającego rozwód),
 • władzy rodzicielskiej,
 • kontaktów z dzieckiem,
 • sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania,
 • eksmisji (trudne postępowanie, wymaga szczególnego dowodzenia)
 • podziału majątku oraz podziału mieszkania lub przyznaniu go jednemu z małżonków, jeżeli małżonkowie są zgodni co do podziału

ZASKARŻENIE WYROKU

Z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia:

 • w terminie 7 dni od ogłoszenia wyroku należy złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienie wyroku i doręczenie tego uzasadnienia
 • w terminie 14 dni od doręczenia wyroku z uzasadnieniem należy sporządzić i złożyć w sądzie na biurze podawczym lub wysłać Pocztą Polską apelację.

Bez wniosku o sporządzenie uzasadnienia:

 • jeżeli nie wystąpimy z wnioskiem o pisemne uzasadnienie, wówczas termin na wniesienie apelacji wynosi 21 dni od dnia ogłoszenia wyroku.

Apelację wnosimy do sądu apelacyjnego za pośrednictwem sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie. Apelację składamy zatem w sądzie okręgowym, który orzekał o rozwodzie.

21 dni
5

Uprawomocnienie wyroku następuje po 21 dniach od jego wydania, jeżeli obie strony się z nim zgadzają i żadna ze stron nie wniesie apelacji. Z momentem uprawomocnienia się wyroku związek małżeński ulega rozwiązaniu. Z czasem potrzebnym na doręczenia pocztowe należy liczyć około 1 miesiąc.

6

Następnie strony mają możliwość złożenia wniosku o wydanie odpisu wyroku rozwodowego ze stwierdzeniem prawomocności albo wykonalności. Wniosek należy kierować do Sądu Okręgowego w którym toczyła się sprawa rozwodowa.

Kiedy odpis wyroku ze stwierdzeniem prawomocności będzie na przydatny?

 • Jako dowód w sprawie o przyznanie alimentów na rzecz byłego małżonka po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego.
 • W sytuacji, gdy sąd wraz z rozwodem orzekał o alimentach

Stwierdzenie wykonalności sąd doręcza z urzędu.

Poznaj zalety i etapy eRozwodu

Sprawdź jak możemy Ci pomóc