INFOLINIA | 664 309 130
Baza porad

Odpowiedzi na Twoje pytania

Postępowanie rozwodowe

Postępowanie rozwodowe wszczyna się w chwili złożenia pozwu o rozwód przez któregokolwiek ze współmałżonków.

Sąd właściwy dla postępowania rozwodowego

Pozew rozwodowy wnosi się do Sądu Okręgowego, w którym małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym nadal mieszka lub zwykle przebywa.

Jeżeli małżonkowie nigdy nie mieli miejsca zamieszkania w tym samym okręgu sądowym, bądź w chwili wnoszenia pozwu żadne z małżonków nie ma miejsca zamieszkania ani miejsca zwykłego pobytu w okręgu Sądu ostatniego miejsca zamieszkania ich obojga, pozew kieruje się do Sądu właściwego według miejsca zamieszkania strony pozwanej. Jeżeli brak takiej podstawy, ponieważ np. jeden z małżonków przebywa na stałe za granicą, powód musi skierować pozew do Sądu Okręgowego właściwego dla jego miejsca zamieszkania. Właściwość w sprawach o rozwód jest właściwością wyłączna. Oznacza to, że małżonkowie nie mogą jej zmienić umownie.

Do którego sądu mam wnieść pozew rozwodowy? Do jakiego Sądu Okręgowego należy skierować pozew rozwodowy? Sąd właściwy dla rozwodu. Sąd Okręgowy w okręgu którego małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w tym okręgu jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Jeżeli małżonkowie po ślubie nie mieszkali razem lub żadne z nich już w tym miejscu nie mieszka  wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej. Jeżeli miejsce zamieszkania lub pobytu pozwanego jest nie znane lub znajduje się za granicą – pozew należy skierować do sądu według miejsca zamieszkania powoda.

W przypadku rozwodu małżonków posiadających obywatelstwo polskie mieszkających poza granicami RP, zastosowanie znajdzie art. 45 KPC. Stanowi on, że Sąd Najwyższy na posiedzeniu niejawnym wyznaczy Sąd, przed który należy wytoczyć powództwo w sytuacji, gdy w oparciu o okoliczności sprawy uwzględniając przepisy Kodeksu postępowania cywilnego nie można ustalić właściwości miejscowej Sądu. Warunkiem wstępnym wyznaczenia Sądu właściwego na podstawie art. 45 KPC, przed który należy wytoczyć powództwo, jest istnienie jurysdykcji krajowej (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25 września 2003 r., III AO 8/03).

Czas trwania postępowania rozwodowego

Pierwsza rozprawa rozwodowa najczęściej jest wyznaczana po upływie kilku miesięcy od złożenia pozwu. Sąd pyta na niej o stanowisko stron oraz czy decyzja małżonków w przedmiocie rozwodu jest ostateczna, jeżeli będą co do tego wątpliwości, skieruje strony do mediacji. Posiedzenie na rozprawie rozwodowej odbędzie się nawet, jeśli nie stawi się na nie jeden z małżonków.

Postępowanie dowodowe, mające na celu stwierdzenie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia bądź orzeczenie winy małżonka przeprowadzane jest po informacyjnym wysłuchaniem stron. Po zakończeniu postępowania dowodowego Sąd ponownie przesłuchuje strony, a następnie zamyka rozprawę i udaje się na naradę.

Poznaj zalety i etapy eRozwodu

Sprawdź jak możemy Ci pomóc